Home » Music » Evangelist Diana Asamoah – Anopa Wim
Gospel Music

Evangelist Diana Asamoah – Anopa Wim

Evangelist Diana Asamoah - Ao Yehowa Tumfo Worship
Evangelist Diana Asamoah - Juudafo No
Advertisement
Advert
Evangelist Diana Asamoah - Anopa Wim
Evangelist Diana Asamoah – Anopa Wim

Enjoy Anopa Wim by Evangelist Diana Asamoah off her Pentecost Soree Nwom album. The song was released way back and we thought of sharing it with you. 

ALSO CHECK OUT:  Joe Mettle - Asempa

Stream and enjoy it below and share. 

DOWNLOAD MP3

Oy3 anopa win mframa
Oy3 anopa wim mframa
)B) ma obiara n′akoma 3gye gya
Oy3 anopa wim mframa
)B) MA obiara n’akoma 3gye gya
)B) MA adeda mfinkyire Aba fie ooo

Nyame BA a woretie me nn3 da yi
Twer3 no kyer3 s3 Ahab Na) Te p)nk) so edi mmirika Na Elijah nso nam fam. Na Awurade sane ne homhom 3ba ne so,)de no tuu mmirika k) San Ahab ho. menua ma nyame homhom 3nb) nwura Wo. Eeii

1st verse again

Nyame hyira Abraham,)hy3 ne b) bi s3)b3ma n′ase ad)re eeii
Waka Na Aba mu, s3 ne3 n’as3m te ooo
Onua tw3n 3duru Wo so Na)b3y3 Wo Saaa.

)De ntaban foro s3)k)re3,)tu mmirika a)mmer3
W)n a w)tw3n awurade no nya Aho)den fofro.

 

Advertisement
Advert
Upload & Promote Your Songs On Hitz360
Upload & Promote Your Songs On Hitz360
Click Here Click Here
Click Here Click Here