Daasebre Gyamenah – Twaso

daasebre gyamenah
daasebre gyamenah

We present to you ‘Twaso,’ a beautiful song by Ghanaian great Daasebre Gyamenah. The song was released a long time ago, and we thought we’d share it with you.

ALSO CHECK OUT:  Evangelist Diana Asamoah - Hymn

Stream and share it below.

DOWNLOAD MP3

Lyrics
3y3 as3m ooo akwantuo mu as3m
Okay y3nk)e
Watea asoasoa b3yaa twaso
Mey3yee a meny3 mawa oo
Mes3e nso a menfri wabusua mu
Ebia na wode3 tuo na wotwe de nya wo sika
Ntensre da o s3 obi b3ka s3 modehye3 na y3anya no no
Ntensre da s3 obi b3ka s3 b33ma ay3 mr3
Sa nsuo si wode3 ho na ebi to woa wak)p3 odumgyafo) akyiri kwan
Obi dwan awuo no menim s3 na obi nkwan mu ay3 hwam.
Esisi daa 3ny3 ade foforo afei na aba so)
Atitirew bi koraa 3too w)n na me k)hweabaa menim hwee, )yonko)
Ns3m nenam b) mpae3 na ebi amm3t) waboboa no (da) 2x
)Kraman nnim anka)de ne ba b3di nsesa agye dompe nso
Mehunui3 anka 3no na ma kaywuo hy3 ne ho ak)mfo nti
3nye ntum da o s3 obi b3ka s3 wonso wohy3br3 no no, )boa
)Bra ahy3se3 33den nso womia wani a wotumi fa mua o (oshegbealo)
Sikas3m ho nti ohia hia wo a 3ya bebree ee
Nkabom aban nso 3ny3 ne s3 wode wano reka no hunu no
3b3t)da kraman b3soa nam ama agyinamoa ab) ho donkomi, mmm
3nka s3 mede3 de3 3y3 ne s3 ogyina h) no)nhw3 yie na wanhwe ase ao
3y3 san ak)no b)ne na ma)sofo) fa akwadaa onni mfe3 du mmm
Anibre nti)te me nwom aa na neho paepae no ah hw3)haw
Akok) sakyer3 a 3ny3 akor)ma f3 nti kowuo 3
Wob3t) mum, mewu a na wati me w) asamando nti
Se3 medin gyegyentwie nim s3 nipa niku so ne wede3 mu, mmm
3u3 anumdwa wobae3 na menom mabua dada
Mek)te mete obi abusua na wode tu woho s3 wofiri mu), gyae y3
Wosere gye a wob3nya o 3nna womuna gye nso y3dema wo nti gyae asisie
Yi wasum yie na daseme mua na nomkpa aduono
Ap)nkye a nani ns) ade3 nso na 3ny3 dankwasefo) hene aboboano nti
Hw3 woho yie na ab3kwan na wohwe no s3 nkrakra no mmm
M3si so biom na mmom hw3 s3 wob3seaaa anaa
Firi s3 pataku a wawu o 3na tes3 awenade a nani tet3 h)
Mansontwe ny3 nka wob3hu s3 wahyia kyeiwaa ne ne ba, b)d)m
3ny3 woa obi agya tete wo ama wanya ano kasa b3dwam kay
Mese mansontwe ny3 nka wob3hu s3 wahyia kyeiwaa ne ne ba nti
)Tan ne anibr3 ad))so dodo o obi mm)denmm) nso y3 obi ahi
Anka meaa menua ACP Kofi Boakye, Onyame nkuu woa)y3fo) br3 kwa o
Mese de3 ade3 w) no na odie na mmom 3ny3 de3 3k)m de no ACP Kofi Boakye)y3fo) b3y3 af3re saa
End
Source: Musixmatch

Do You Wish To Upload or Promote Your Song on Our Website?. Call Us 020 531 2345 or email us at [email protected] 

YESU

I hear " My son, your time has come to shine..." ✊🏿⚫️

Related To This Artiste

Back to top button