Daasebre Gyamenah – Calling

daasebre gyamenah
daasebre gyamenah

We present to you ‘Calling,’ a beautiful song by Ghanaian great Daasebre Gyamenah. The song was released a long time ago, and we thought we’d share it with you.

ALSO CHECK OUT:  Asake – Omo Ope ft. Olamide

Stream and share it below.

DOWNLOAD MP3

Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Yiee wonkoaa ne medc
Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Aw aw obi nie

(2nd part)
Mashia obaa bi ama awosie agu me
S33 na)y3 me dompe mu dompe
Obaa biaa nni hc aa cy3 krokron da
Nka kas3 yi ama mahyire madepa bi
Nti onua K b33ma eee
3nhw3 nipa ansa na wabu nat3n oo
Marebi eee Ama eee wama ade3 ay3 me oo
Ancpa akoko bcn kokrooko aaa
Abi eee na meda wase oo, Dasebre Gyamenah mebc wodin aa fri s3 nipa y3 ade3 cse ayeyiee
Yieee Ama eee beebi eee wonkoaa

Wonshiaa cba kwakuo na cso hwintiaa 3ny3 ne sotrc aa na 3y3 nkwan d3
Fri s3 obiaa wc baabia aa mese cb3hyia nedc
Fato ho beebi na hw3 s33, obi bedi woho akyini3 anaa fri s3 maka ntam adi nse s3, mentumi mfa me dc biaa ndi agrc
Nti cbaa eee sc medc hw3 err nahu m33ma gu ahodoc
Dat is why im calling
Am still calling
Calling, baby im still calling

Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Yiee wonkoaa ne medc
Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Aw aw obi nie

()
Osei Prempeh Gyaase eee
Osei taakum aa nana y3fr3 no
Cne ne yere Comfort Prempeh, Holland man mu aa na cmo wc
Osei se aboa no p3 kckcc ay3 nti no, 3na cde neho twitwiri sie
Nti cne Connie aa na 3b3kc owuo mu, Connie cfom woaa 3mfa nsh3 womu oo
Osei eee bi eee, wahu wo aa ama biibi ay3 no oo
Cse nka wanka aa, wanka nka wangye andi ooo

Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Yiee wonkoaa ne medc
Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Aw aw obi nie

Calling, baby im still calling

Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Yiee wonkoaa ne medc
Hwana koraa ba ni
Soni mame s3 mese menkae wodin no yie
Hwana koraa ba ni
Aw aw obi nie

(Hook)

Dat is why im calling
Am still calling

YESU

I hear " My son, your time has come to shine..." ✊🏿⚫️EMAIL: [email protected]

Related To This Artiste

Back to top button