Home » Music » Evangelist Diana Asamoah – Abraham Worship
Gospel Music

Evangelist Diana Asamoah – Abraham Worship

Evangelist Diana Asamoah - Ao Yehowa Tumfo Worship
Evangelist Diana Asamoah - Juudafo No
Advertisement
Advert
Evangelist Diana Asamoah - Abraham Worship
Evangelist Diana Asamoah – Abraham Worship

Enjoy Abraham by Evangelist Diana Asamoah off her Pentecost Soree Nwom album. The song was released way back and we thought of sharing it with you. 

ALSO CHECK OUT:  Feli Nuna - Wanted Ft. Henry x Heavy-K

Stream and enjoy it below and share.

DOWNLOAD MP3

Ɔhyɛ ne bɔ bi sɛ
Ɔbɛma n′ase adɔre sɛ mpoano annwea
W’aka na aba mu
Sɛdeɛ n′asɛm te
Onua twɛn
Aduru woso, ɔbɛyɛ saa
W’aka na aba mu
Sɛdeɛ n’asɛm te
Onua twɛn
Aduru wo so, ɔbɛyɛ wo saa
Mese Nyame hyira Abraham
Ɔhyɛ ne bɔ bi sɛ
Ɔbɛma n′ase adɔre sɛ mpoano annwea
W′aka na aba mu
Sɛdeɛ n’asɛm teɛ
Onua twɛn
Aduru wo so, ɔbɛyɛ wo saa

Ɛba no
W′aka na aba mu
Sɛdeɛ n’asɛm teɛ
Onua twɛn
Aduru wo so, ɔbɛyɛ wo saa

Sikasɛm no
W′aka na aba mu
Sɛdeɛ n’asɛm teɛ
Onua twɛn
Aduru wo so, ɔbɛyɛ wo saa

Mese Nyame hyira Abraham
Ɔhyɛ ne bɔ bi sɛ
Ɔbɛma n′ase adɔre sɛ mpoano annwea
W’aka na aba mu
Sɛdeɛ n’asɛm teɛ
Onua twɛn
Aduru wo so, ɔbɛyɛ wo sa
W′aka na aba mu
Sɛdeɛ n′asɛm teɛ no
Onua twɛn oo twɛn
Ɔbɛyɛ wo saa

Akwantuo no
W’aka na aba mu
Sɛdeɛ n′asɛm teɛ
Onua twɛn oo twɛn
Ɔbɛyɛ wo saa

Awareɛ no
W’aka na aba mu
Sɛdeɛ n′asɛm teɛ
Onua twɛn
Twɛn twɛn twɛn, ɔbɛyɛ wo saa
Oh Jesus
Oh Halleluya
Hmm… Hmm…

Twerɛ ne sɛ Abraham na w’adi mfeɛ wɔha
Ne yere Sarah nso na w′adi mfeɛ aduokron
Nyameba, na anidasoɔ bia ara nni hɔ
Ɛyɛ me ne wo pɛn so a, nnɛ yi a
Anka yɛbɛka sɛ ɛnyɛ yie
Nanso n’asɛm se nea anidasoɔ nni no
Hɔ na ɔhyɛ ma no gyina saa ara na Romanfoɔ nwoma no ɛka
Menua dɔfo a
Ɛnnɛ da woretie me
Mennim adeɛ a wonso wopɛ sɛ yɛn Nyankopɔn yɛ ma wo
Ya a, akyɛ a ɛno nti, wopɛ sɛ wodane woho firi Awurade
Mɛnnane wo ho, ɛndane ho o
Tie, Menua tie
Deɛ Awurade asɛm reka, Awurade asɛm nie
Twerɛ ne se ɔno na ɔma deɛ w’abrɛ tumi
Na ɔma deɛ ɔnni home ahoɔden dɔɔso (Na ahoɔden dɔɔso)
Mmabunu brɛ(Mmabunu brɛ)
Na wɔpaaba (wɔpaaba)
Na mmeranteɛ hwehwe ase
Na wɔn a wɔtwɛn Awurade no
Bɛnya ahoɔden foforo
Wɔde ntaban foro sɛ akɔdeɛ
Wɔtu mmirika (Wɔtu mmirika)
Na wɔmmrɛ (Daabi)
Wɔnnante na wɔnpaaba(Ɛyɛ nokware)
Sei na Oyankopɔn asɛm ka

Advertisement
Advert
Upload & Promote Your Songs On Hitz360
Upload & Promote Your Songs On Hitz360
Click Here Click Here
Click Here Click Here