Daasebre Gyamenah – Wokodaa Kae

daasebre gyamenah
daasebre gyamenah

We present to you ‘Wokodaa Kae,’ a beautiful song by Ghanaian great Daasebere Gyamenah. The song was released a long time ago, and we thought we’d share it with you.

Advertisement
Advert

ALSO CHECK OUT:  Daasebre Gyamenah - Twaso

Stream and share it below.

DOWNLOAD MP3

Advertisement
Advert

 

Obra akwantuo yi mu ooh

Enye s3 Manya bi na mato madwene muo

Obi nte ne sika nware ne tanfo da nti no

Mek) na men mmayaa nya abotre

Yenk) te aduro mmra enoa ahahan yiaa

Siwaa ahahan nso w) nwuramuoo

Meko na memmaayaa ma wob) nyo

Fa mpaebo na nyame boa na meb3 durua

Mekher3 ama wahu s3 3ny3 agoro oooh.
Mebroni eeei

Mese,
S3 nsuo muna t) ky3 nas3 odo me mmaayaa
Wodaa Enda oooh
Odo k)m ade mea ma naboroso nti no
Wodaa Enda oooh
Ensuo t) ky3 nas3 3nte yia
Meto madwene mu na mafa mu aba nti no
Wokodaa kae me ooh odo
S3 wodofo bi reba anadwo yi
Daasebre eeii,Menim adea 3f3

Enti na 3mma me br3 pegya wo ooh

Mentumi nfa madepa bi nso 3ndi agoro
Owia k(t) nedabr3a hw3

Odo na fa susu ne pie bra mu ooh

Sumolo wob3hu s3 ne nyinaa ny3 p3 ooh
Ab3 bi b3wua na mpayinfo) s3

Yegyidi s3 3s) nti no

Odo mew) asem deede bi ma wo oh

S3 nsuo muna t) ky3 nas3 odo me mmaayaa
Wodaa Enda oooh
Odo k)m ade mea ma naboroso nti no
Wodaa Enda oooh
Ensuo t) ky3 nas3 3nte yia
Meto madwene mu na mafa mu aba nti no
Wokodaa kae me ooh odo
S3 wodofo bi reba anadwo yi

YESU

I hear " My son, your time has come to shine..." ✊🏿⚫️ Kindly Follow Me On FacebookΒ  Click Here For Business; [email protected]

Related Articles

Back to top button