Daasebere Gyamenah – Abaso BO

daasebre gyamenah
Daasebere Gyamenah

We share with you this lovely record by Ghanaian legend Daasebere Gyamenah called ‘Abaso Bo’. The song was released a long while ago and we thought of sharing it with you. 

Advertisement
Advert
ALSO CHECK OUT:  Dice Ailes - Pray As You Go

Stream it below and share. 

DOWNLOAD MP3

Advertisement
Advert
Lyrics
Akoma b3di nkunim a, 3firi abokyekyere,
Abaayewa bi a bue ade3 bi so a kyere me oo!,
Wa ma me tirim mu asem ay3 me dedeede,
Nkofie b) so gyina bayere tuo,
Ne Suban ne na hou)fe de3 gyaye oo!
)De ahw3 mea’ma me nkae de3 me firie,
3ny3 hy3nhy3n nyinaa ne sika,
Me kase ya manka me hwire made pa bi,
3fi s3 me huu no no na me nim s3 na num asem nto fi hyia,
Nanso wo kyere me ma mehun s3,
)D) pa de3 y3nko no sika,
Ne kasaa yi ama mahu s3)y3 nyansa ni, Nti no
Mew) abaso bo bi de ma no oo Mew) abaso bo bi de ma me d)
Me san w) akyede3 bi ka ne ho ad)kuromu nsuo ak)noak)no de3
Me ni asem biaa wo) da’no (2times)
Ka nea wop3 Kyere me ma wobo ndwo
3fi s3 nea’mp3 nyinaa wa bue soa kyere me oo
Meb3 tenaho ama awiisea agu me biem
Sewaa
Nipa y3d3 nso y3n wie ne nam d)kod)ko adea 3d3 w) baabii
Wode sie me a anka waha mea oo y3n ka nhw3 y3 a
Y3n kas3 3ny3 kapr3 to b3twa ma yahu br3 3fi nti no
3bas3 wo nsa nka y3 a, y3 dii,
T) nsuo boa toto papaa so, 3nso me se mede3 me hw3 h),
3nti)no de3)fin s3)mp3 a Ok,
Mew) abaso bo bi de ma me d) me san w) akyede3 bi ka ne ho
Ad)kuromu nsuo ak)noak)no de3 Me ni asem biaa wo) da’no (2times)
)B)na me kasa mma wo bo nte, abaa se wadi woho nse akantam s3
W)ni obia ka wo ho agye wo nkoa
Nso ohiani d) ne ba y3n hu agor) a 3f3 na obia k) hw3
Na de3 3sombo nawo tu di akyire ade fofor) f3 so nti na ahenkwa
)De ne k)k)) bo nemoma so no
Adea 3f3 nti na)de kyere
Obuo ne suban pa da wa’nim ahoufe ne ndwuma 3den da wakyi
Kube ne b3tene tena dea a nk)so) nkoa
Mew) abaso bo bi de ma me d) me san w) akyede3 bi ka ne
Ho ad)kuromu nsuo ak)noak)no de3 Me ni asem biaa wo) da’no
(6times)

YESU

I hear " My son, your time has come to shine..." ✊🏿⚫️ Kindly Follow Me On Facebook  Click Here For Business; [email protected]
Check Also
Close
Back to top button